Общи условия за ползване на платформата Place2Sport

I. Общи положения

1. Тези условия представляват договор за услугите предоставяни от платформата Place2Sport и уреждат правата и задълженията на всички страни по него.


 2. Страни по настоящия договор са Place2Sport и всеки един: a. регистриран обикновен потребител наричан за краткост от тук нататък – Потребител
 или b. действащ бизнес - наричан за краткост от тук нататък – Търговец заредил сайта place2sport.com или регистрирал профил в платформата Place2Sport.


II. Терминология Навсякъде в този Договор следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този раздел I значения, освен когато контекстът изисква друго:

1. Потребител – всеки човек, регистрирал профил в Place2Sport
2. Търговец – всеки регистрирал профил в системата действащ спортен клуб в България предлагащ наем на спортно съоръжение или промотиращ своята дейност. 


 3. Платформата Place2Sport предоставя услуги за свързване на Потребители и Търговци по лесен и бърз начин с помощта на компютри и мобилни устройства (таблети и телефони) свързани в Интернет.


 4. Платформата Place2Sport се състои от – Уеб - сайт place2sport.com, който служи за представяне на платформата;


 5. Резервация - електронен запис в базата данни Place2Sport, който съдържа информация за потребителя, за мястото (обекта на Търговеца), датата, часа и продължителността на резервацията.


 6. Клиент на Търговеца – всеки Потребител, който е заявил резервация на игрище. Всички тези клиенти стават лоялни клиенти на Търговеца, след като посетят неговият обект и ползват за първи път услуга от Търговеца. Търговецът сам решава как и какво да предостави на своите лоялни клиенти.

III. Предмет на договора

1. Платформата Place2Sport предоставя на потребителите и търговците следните услуги за ползване:
a. Резервации – всеки търговец, който активира услугата, може да приема онлайн резервации от всички потребители, В Place2Sport потребителите виждат календара на търговеца и могат да си резервират свободен час, като се запишат направо от сайта без телефонно обаждане.
b. Онлайн резервации – всеки търговец, които активира услугата, може да приема онлайн резервации за запазване на свободни игрища от своите клиенти.Потребителите – клиенти на този Търговец – запазват направо от place2sport.com по всяко време.


 2. Всеки потребител заявява, че е запознат и съгласен с настоящите условията за ползване в следните случаи:


 a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайта place2sport.com


 b. Когато регистрира профил в Place2Sport


 3. Всеки Търговец заявява, че е запознат и съгласен с настоящите условията за ползване в следните случаи:
a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайта place2sport.com
b. Когато регистрира профил в платформата и активира достъпа до онлайн резервации се счита, че Търговецът е извършил електронно изявление за сключване на договор , и че договорът между него и Place2Sport е сключен.


 V. IV. Права и задължения на Потребителите


1. Регистрация:
За да ползват платформата потребителите трябва да зареди и ползва в своя браузър сайта place2sport.com. След това те веднага могат да разгледат сайта и да разгледат регистрираните търговци в своя град или квартал. За да ползват някоя от услугите на Place2Sport – те трябва да се регистрират. Това е възможно да стане директно с един от техните профили във Фейсбук или Туитър, като е необходимо да се попълнят и още няколко полета с информация.
2. Потребителите са задължават да бъдат коректни към своите Търговците при заявка за услуга при тях. Ако направят резервация и впоследствие решат, че няма да я ползват те трябва да я анулират през системата или да се обадят директно на телефона на Търговеца.
3. Ако Потребител заяви услуга и без да уведоми Търговеца - се откаже от нейното ползване – Търговецът има право да го изключи от неговият списък с лоялни клиенти.
4. При трикратно заявяване и отказ от заявена услуга без предупреждение – Place2Sport блокира достъпа на този потребител до платформата и го изтрива от всички списъците с лоялни клиенти.


 VI. Права и задължения на Търговците


1. Регистрация на търговец:


 За да ползва платформата – всеки търговец трябва да направи първоначална регистрация на сайта Place2Sport.com въвеждайки необходимите данни за търговския обект и фирмата или лицето. При тази регистрация търговецът декларира, че данните които въвежда са коректни, и че той има право да извърши тази регистрация. С извършването на тази регистрация Търговецът не се обвързва с никакви задължения, срокове или плащания към Place2Sport


 2. Работа на Търговеца с платформата:


 След като се регистрира, търговецът може да ползва платформата Place2Sport едновременно и поотделно по следните два начина


 3. Активиране на услуга от Търговец:


 След като регистрира своя профил – Търговецът може по всяко време да активира всяка една от неактивните услуги като се свърже с представител на Place2Sport и заяви своето желание.


 4. Деактивиране на услуга от Търговец:


 Търговецът има право по всяко време да деактивира всяка една от активните услуги като се свърже с представител на Place2Sport и заяви своето желание. Деактивацията на платена услуга, не освобождава Търговеца от заплащане на неговите неплатени абонаменти към Place2Sport до момента.


 5. След регистрация и активиране на една или повече услуги в платформата Търговецът е длъжен да работи с Place2Sport по такъв начин, че неговите клиенти да бъдат адекватно обслужени. Това може да включва без да изчерпва действията – вход в системата, потвърждаване или отказ на заявена резервация. 6. При направена и потвърдена Резервация/Поръчка от Клиент – Търговецът е длъжен да приеме и обслужи клиента си в определеното време и на определеното място. При невъзможност за това Търговецът трябва своевременно да уведоми Потребителя чрез съобщение в платформата или направо чрез телефонно обаждане на телефона на Потребителя.


VII. Вашите данни и профили

1. Потребителите и Търговците гарантират, че данните, които предоставят в процеса на регистрация са верни и пълни.
2. Потребителите се регистрират в платформата с техните публични профили от Facebook или Google, като допълват необходимата информация. Те отговарят за това да пазят информацията за своите акаунти от разкриване пред трети лица.
3. Регистрирайки се в платформата всяка една страна - Потребители и Търговци дават разрешение да им бъдат създадени публични профили, които ще бъдат видими за другата страна.
4. Регистрирайки се в платформата Потребители и Търговците дават изрично разрешение на Place2Sport да им изпраща съобщения по всякакъв технически начин: e-mail, нотификации, в профилите им във Facebook и др., както такива необходими за функционирането на услугите в Place2Sport, така и съобщения с рекламна или друга търговска цел.
5. Регистрираните Потребители и Търговци се съгласяват с това – необходимите техни данни като име, телефон, адрес, e-mail – да бъдат предоставяни на другата страна, когато това е необходимо за работата на платформата и за предоставянето на услуга от Търговец към Клиент.
6. Place2Sport се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиентите и Търговците и да не предоставя събраната информация на трети лица. Изключение се допускат само в следните случаи:
a. Получили сме изричното вашето съгласие за това;
b. The information is required by state organs or officials under existing legislation.


 VIII. Интелектуална собственост


1. Всички елементи на place2sport.com, включително но не само – търговски марки, лога, изображения, контроли, програмен код, аудио, видео, интерфейси, текстове и др. принадлежат на Place2Sport и са обект на закрила на ЗАПСП.
2. Потребителите и Търговците се задължават да не извършват действия, с които могат да модифицират, повредят, блокират или декомпилират работата на части от платформата или на цялата платформа.


 IX. Гаранции и ограничаване на отговорността


1. BigFoot Tech единствено и само поддържа платформата Place2Sport давайки възможност за комуникация между Потребители и Търговци. Платформата Place2Sport пренася по електронен път ясно определени и дефинирани волеизявления от Потребител към Търговец и от Търговец към Потребител за техни намерения и бъдещи действия. Ние не проверяваме и не контролираме по никакъв начин комуникацията между двете страни. Отговорност и задължение на активната страна – Потребител или Търговец – е да изпълни обещано към другата страна.
2. Ние полагаме постоянни грижи за осигуряване на работоспособността на платформата и за високо качество на нашите услуги, но услугите на Place2Sport се предоставят във вида, в който са без гаранции за това че са непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки.
3. Ние не носим отговорност в следните случаи:
a. За вреди, причинени от некоректно поведение един към друг на Потребителите или Търговците;
b. За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препращане от нашия сайт към други сайтове;
c. За некоректно отношение на Търговец към Клиент или на Клиент към Търговец;
d. За въвеждане на невярна или заблуждаваща информация или информация нарушаваща авторските права на трета страна;
e. В случай, че Потребител или Търговец позволи на трето лице да ползва и злоупотреби неговия акаунт;
f. За всякакви вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до сайта и услугите на Place2Sport;
4. В никакъв случай Place2Sport, неговите директори, служители и доставчици няма да са отговорни пред Потребителите и Търговците за евентуални инцидентни, последващи или наказателни щети, включително тези, които произтичат от загуба и/или ползване, на данни или на печалба.


 X. Други


1. Place2Sport си запазва правото да прави промени в платформата или в тези Условия за Ползване с цел подобряване и развитие на платформата без предварително уведомяване на Потребителите и Търговците, когато това не засяга обичайният начин за ползване на услугите от тяхна страна. В случаите, когато Потребителите и Търговците ще бъдат засегнати в значителна степен от предстоящи промени в платформата - Place2Sport ще направи всичко възможно за да изпрати предварително уведомление до всички регистрирани в Place2Sport в разумен срок преди самите промени.
2. Страните ще разрешават възникналите спорове чрез преговори, като при невъзможност за достигане до споразумение споровете ще бъдат отнасяни пред компетентен български съд.
3. Важат законите на българското право.

01 Юли, 2016 София